Manavgat Belediyesinde 1455 İşçinin Taşerondan Kadroya Geçişleri Onaylandı

0
974 views
DCIM100GOPROGOPR5507.

Manavgat Belediyesi birimlerinde çalışan 1455 taşeron işçilerin,
işçi statüsüne geçmek üzere yaptıkları başvurular onaylandı. Red edilen 7 işçiden 1’i emekli olacağı için diğer 6 işçi ise askerlik görevinde oldukları için askıya alındı.
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” a ilişkin Tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan inceleme neticesinde, Güvenlik Soruşturmaları henüz tamamlanmayan ve diğer şartları taşıdıkları için başvuruları kabul edilerek sınava girmeye hak kazanan ve kazanamayan işçilere ait listeler ekte yayımlanmıştır.

Tebliğin 35 inci maddesinde “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” maddesi uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenlerin, ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak İtiraz Komisyonuna (Antalya Valiliği) başvurmaları gerekir. İtiraz edilmemesi halinde sınava girmeye hak kazananlara ait listeler kesinleşecektir.

Önemli Uyarı : Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince, başvuru sırasında İdaremize verilen ve İdaremizce Valilik Makamına gönderilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda, (Arşiv araştırma sonuçları henüz İdaremize ulaşmamıştır.) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmadıkları anlaşılanların sınavları geçersiz sayılacak ve başvuruları reddedilerek, İşçi Statüsüne geçirilmeyeceklerdir.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI SONUÇLANDIRILMADAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN PERSONEL İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
https://d10fbf87uv1xiy.cloudfront.net/655/kicerik/46885/341894.pdf